Dyfodol Strategol Aberystwyth/ Aberystwyth Strategic Future

The date for the Engagement Event with the Strategic Regeneration Board has been confirmed as Monday 24th June 2-7pm at Canolfan Morlan, Aberystwyth.

The intention is to highlight the regeneration activities (past, present and future) to the town’s residents. Officials from the Welsh Government and the Council will be there on the day to talk through the projects and answer any queries. The day will not only focus on RA activities solely but will aim to pull together a range of partners involved in the wider regeneration of the town. Please try and attend and give your view on how to develop the town.

I’ch hysbysu y bydd Bwrdd Adfywio Aberystwyth Digwyddiad Rhannu Gwybodaeth ar Ddydd Llun 24ain o Fehefin 2-7yp yng Nghanolfan Y Morlan, Aberystwyth.

Y bwriad yw i arddangos gweithgareddau adfywio i drigolion y dref. Bydd swyddogion o Lywodraeth Cymru a’r Cyngor ar gael i siarad am y gweithgareddau ac i ymateb i unrhyw gwestiynau. Bydd y diwrnod nid yn unig yn canolbwyntio ar weithgareddau yr Ardal Adfywio ond hefyd yn clymu i fewn gyda gweithgareddau adfywio ehangach. Plis dewch i drafod sut y gellir datblygu y dref ymhellach.

Ad-drefnu ysgolion yn Nhregaron

Fe fydd yna gyfarfod arbennig o Gabinet Cyngor Ceredigion yn cael ei gynnal fory er mwyn trafod adroddiad sy’n argymell cael gwared ar chweched dosbarth a chau dwy ysgol gynradd.

Os bydd y cyfarfod Cabinet yn cytuno, fe fydd yr ymgynghori’n dechrau ar ddileu’r chweched dosbarth o Ysgol Uwchradd Tregaron a chreu ysgol 3-16 oed ar y campws.

Fe fyddai hynny’n golyg cau ysgol gynradd y dref ac ysgol gynradd y pentre’ drws nesa’, Llanddewi Brefi.

Yn ôl swyddogion addysg y sir, does dim modd cynnal y sefyllfa bresennol ac mae’r gost o gynnal chweched dosbarth yn fwy na’r arian sy’n dod gan Lywodraeth Cymru.

Y disgwyl yw mai 28 o ddisgyblion chweched dosbarth fyddai yn yr ysgol erbyn mis Medi nesa’ – o dan y cynlluniau newydd fe fyddai ganddyn nhw’r dewis i fynd i Aberystwyth, Llanbed ne Aberaeron.

Mae nifer y llefydd gwag yn yr ysgol Uwchradd a’r ddwy ysgol gynradd lawer uwch na’r 10% sy’n cael ei dderbyn gan Lywodraeth Cymru.

Mae ysgol 3-18 eisoes wedi ei sefydlu yn Llanbed ac mae cynlluniau tebyg yn cael eu trafod yn Llandysul.

Yn ôl y Cynghorydd Hag Harris, sydd â chyfrifoldeb dros Addysg yng nghabinet y Cyngor Sir Ceredigion, “Rydym am fynd allan i ymgynghori a siarad gyda’r gymuned, ac rydym eisoes wedi cyfarfod gyda llywodraethwyr y tair ysgol yr wythnos ddiwethaf ac wythnos yma buom yn siarad gyda staff i esbonio’r sefyllfa.”

Litter pick/ Casglu sbwriel

Last night (Tuesday – 21st of May), a group of 12 Penparcau residents carried out a litter collection in the park area. The event was organised by Penparcau Community Forum in association with Penparcau Youth Group. Equipment had been provided by Keep Wales Tidy with thanks to Richard Thomas for organising this. It is hoped that more events of this kind can be arranged in future. If you are interested in helping, please contact the Forum.

Neithiwr (nos Fawrth – 21 o Fai), aeth grwp o 12 o drigolion Penparcau i gasglu gwastraff yn ardal y parc. Roedd y digwyddiad wedi ei drefnu gan Fforwm Cymuned Penparcau gyda help gan Grwp Ieuenctid Penparcau. Darparwyd newyddau gan Cadw Cymru’n Daclus – gyda diolch yn fawr i Richard Thomas am drefnu hwn. Rydym yn gobeithio gallu trefnu mwy o ddigwyddiadau o hyn ymlaen. Os gall rhai a diddordeb gysylltu gyda’r Fforwm.