Do you want an hourly train service?

http://midwalesrailsurvey.co.uk/mid-wales-cambrian-main-line-and-coast-railway-survey/

The Welsh Government is giving serious consideration to improving rail services on the Shrewsbury-Aberystwyth and the Coast lines, perhaps with extra tourist and commuter trains.

The rail survey starts Saturday 5th October.

From 5th to 20th October 2013, Cambrian Rail will be conducting a survey of whether there is demand for an hourly service – Please take part. The survey will provied evidence to the Welsh Government of the need for extra services.

You can take part online or at the Aberystwyth Tourist Information Office 5th to 20th October.

If you need a hard copy of the survey -please contact on mer@penparcau.org.

Bus Consultation

Following the Bus Funding Review undertaken during 2012, each Welsh Regional Transport Consortium is responsible for managing and administering the new Regional Transport Services Grant (RTSG) in its area and is also required by the Welsh Government to prepare and submit a Bus and Community Transport Network Strategy.

The purpose of the Network Strategy is to allow us to collectively prioritise public transport expenditure by providing an overview of the existing network (for both commercial and supported bus services) and to establish objectives and priorities for the network. To meet the requirements of the Welsh Government, the Network Strategy must be submitted to the Minister/ Welsh Government by 17 January 2014.

TraCC wishes to consult with stakeholders and delivery partners between now and 30 September.

Once they have heard what you think of the draft Network Strategy, thwy will consider the responses and make any changes to the document during the Autumn. The TraCC Board will then be asked to consider and approve the final version for submission to the Welsh Government.

You can complete our on-line Consultation Questionnaire or email your comments to busstrategyconsultation@hyderconsulting.com .

Taflen Lorrae Jones-Southgate

I’r rhai ohonoch sydd heb dderbyn newyddlen Lol – dyma’r cynnwys y tro yma: –

Rwyf eisiau rhoi gwybodaeth i chi ar nifer o ddatblygiadau o gwmpas Penparcau. Mae llawer o welliannau yn digwydd, sy’n adlewyrchu teimlad cryf o gymuned.

Mae llawer o waith wedi bod yn digwydd o ran tai, gyda chydweithio rhwng tenantiaid ac adran dai’r Cyngor. Rwyf hefyd wedi bod yn gweithio’n agos gyda’r asiantaethau tai- Steve Jones y prif weithredwr a’i dim yn Tai Ceredigion, Tai Cantref a Mid Wales Housing- ar nifer o faterion i geisio gwella amgylchiadau tenantiaid. Ry’n ni wedi bod yn rhoi gwybodaeth i denantiaid, mynd a materion at “Care & Repair” er mwyn sicrhau fod pobl tai oedrannus yn cael eu haddasu er mwyn gwella diogelwch, a delio gydag amrywiol sefyllfaoedd sy’n codi. Rwy’n delio’n feunyddiol, gyda chymorth staff Ceredigion a rhwydwaith gymorth yr asiantaethau tai, gydad anghenion cymhleth a phryderon nifer o denantiaid, ac yn ceisio rhoi cymorth i denantiaid sy’n cael eu heffeithio gan y toriadau i fudd-daliadau a’r dreth stafell wely.

Roeddwn wrth fy modd i weld y gwelliannau mawr i’r cae chwarae yng Nghae Job sy’n hwb i’r gymuned i gyd, gan ganiatau plant i fwynhau amser chwarae yn ddiogel ac yn dod a phobl at ei gilydd. Mae trigolion Rhydybont hefyd wrth eu bod gyda’r railings sydd wedi eu gosod drwy’r staf sydd wedi gwella’r ardal. Am y tro cyntaf, mae arwyddion mewn lle ar gyfer Lon Piercefield, ac mae gwaith yn parhau i adfer yr arwydd Southgate. Rhy’n parhau i weithio gyda Llywodraeth Cymru a’r Asiantaeth Priffyrdd i geisio cael croesfan ddiogel o’r ffordd ger St Annes a’r Neuadd Goffa.

Mae fy ngwaith yn parhau gyda’r timau plismona bro, wedi eu lleoli yn eu swyddfa yn yr Orsaf Heddlu Gymunedol yn y Neuadd Goffa. Buais yn gweithio’n enwedig efo’r Heddweision Cynorthwyo ar fater baw cwn; rwy’n falch o ddweud fod gan yr Heddweision bellach yr hawl i ddirwyo pobl sy’n caniatau i’w cwn i faeddu. Bu hefyd pryderon am bob yn gwerthu o ddrws i ddrws ym Mae Carafanau Midfield sydd wedi cael eu datrys. Os oes gan unrhywun amheuon ynglyn a phobl sydd yn galw heb wahoddiad, mae croeso i chi gysylltu gyda mi neu cynghorwyr eraill y ward neu swyddogion yr heddlu.

Gwnaethpwyd llawer o waith i dacluso ac addurno’r gymuned o gwmpas Penparcau. Ry’n ni wedi cael llawer o gefnogaeth gan adran Briffyrdd y Cyngor Sir, ac hefyd yr uned Parciau a Gerddi. Ry’n ni’n gweld y peiriannau sgubo stryd yn aml, sy’n sicrhau gwell glendid, ac yn fwyaf pwysig mae’r prosiect Blodau Penparcau wedi cychwyn, gyda blodau yn cael eu gosod mewn nifer o leoliadau yn y pentref. Rwy’n credu fod hyn yn gwella golwg Penparcau; maent yn adlewyrchu cymuned falch.

Dros y misoedd nesaf, rwy’n gobeithio hybu cynllun o gydweithio rhwng ysgolion a’r heddlu i wella’r twnel ger y maes chwarae, gyda gwell goleuadau a phaentio lluniau ar y waliau fydd yn gwella edrychiad y lle. Mae’n bleser mawr gen i ddweud fod contract wedi ei arwyddo i gael toiledau cyhoeddus newydd sydd ar agor yn y Clwb Bocsio ger y parc. Rwy’n siwr fod hyn yn gyfleuster gwerthfawr iawn yng nghanol Penparcau, a diolch mawr i Gareth Dowse a phawb yn y Clwb Bocsio am helpu gwneud hyn yn bosib, ac i swyddogion y cyngor sydd wedi rhoi cefnogaeth hael i’r fenter o ail-agor cyfleusteray toiled yn yr ardal.

Felly, mae’n amser prysur! Er yn siales, mae’r 18 mis diwethaf wedi bod yn amser i’w fwynhau hefyd, wrth weithio gyda phreswylwyr a gyda grwpiau sy’n rhoi o’u hamser yn hael yn y gymuned hyfryd hon. Mae croeso i chi gysylltu gyda mi neu fu nghyd-gynghorwyr os oes gennych broblemau neu phryderon y gallwn ni helpu gyda hwy.

Arwyddion newydd / New signs

Mae arwyddion newydd ar y ffordd i Benparcau. Falle fod rhai ohonoch wedi sylwi ar arwyddion henoed ger y Neuadd Goffa. Mae bwriad i ychwanegu arwyddion i nodi ardal Southgate hefyd.
Gobeithio fod rhain o ddefnydd i chi.

There are new signs on their way to Penparcau. Maybe some of you would notice the sign for the elderly by the Memorial Hall. There are also plans to have signs to note on a different area for Southgate as well.
Hope these are of use to you.

Future of health services in rural Wales

Lord Elystan Morgan will chair a debate on the future of health services in rural Wales at Aberystwyth University on Wednesday 4 September.

The debate, which is open to members of the public, is being organised by the Centre of Welsh Legal Affairs and takes place in the International Politics Main Hall, on the Penglais Campus between 4:00 and 6:00p.m.

In 2009, Lord Elystan Morgan was invited by the then Health Minister, Edwina Hart, to look into the provision of care in rural areas, and how this could be improved.

The resulting report, Rural Health Plan: Improving Integrated service delivery across Wales, published in 2010, made a number of recommendations as to how existing services could be integrated in order to improve service delivery.

Debate organiser, Dr Glenys Williams said; “Interest continues to be shown in the important issue of the delivery of healthcare services in rural Wales. This is especially pertinent in Ceredigion, where there has been protracted debate as to the future of Bronglais hospital and other cottage hospitals in the county. Debate also surrounds, for example, the shortage of doctors and dentists; out of hours services; and the closure of rural surgeries.

“Matters have, of course, moved on since then, but this document remains the basis for continued discussion”, added Dr Williams, “and we very much hope that members of the local community will take the opportunity to attend this event, with a view to contributing to what is hoped will be a lively debate.”

The Centre for Welsh Legal Affairs is part of the Department of Law and Criminology at Aberystwyth University.

Gwasanaeth Cymraeg?

Mae Comisiynydd y Gymraeg am glywed eich profiadau – da neu wael – o ddefnyddio’r Gymraeg yn y:

feddygfa
fferyllfa
deintyddfa
optegydd

Hefyd gyda nyrsys practis, timau amlddisgyblaethol yn y gymuned a llinell Galw Iechyd Cymru.
Maent eisiau clywed am effaith profiadau o dderbyn neu fethu â derbyn gwasanaeth gofal sylfaenol yn Gymraeg.

Maent am glywed gan unrhyw un sydd wedi cael profiad fel claf neu ddefnyddiwr, aelodau teulu neu gynhalwyr neu ofalwyr yn y 12 mis diwethaf.

Am fwy o wybodaeth neu i gyflwyno tystiolaeth ewch i’n gwefan: comisiynyddygymraeg.org

Y dyddiad cau yw 11 Hydref 2013
Gallwch chi hefyd ffonio ar 0845 6033221 neu e-bostio:
YmholiadIechyd@comisiynyddygymraeg.org