Ysbyty Bronglais/ Bronglais Hospital

Mae Cyngor Tref Aberystwyth gan ein bod yn bwriadu trefnu cyfarfod cyhoeddus brys ynglyn a Ysbyty Bronglais ar y 10fed o Ionawr 2014 am 7.30 yr hwyr yn Aberystwyth yn Neuadd Ysgol Penweddig. Mae croeso mawr i chi fynychu a chyfrannu os byddwch yn dymuno.

Aberystwyth Town Council are organising an emergency public meeting regarding concerns over Bronglais Hospital on the 10th of January 2014 at 7.30pm in Aberystwyth in Penweddig School Hall. You are most welcome to attend and contribute if you want.

More information on https://www.facebook.com/pages/Save-Bronglais-Hospital/123628054426386 or http://www.savebronglais.co.uk/index.php/en/contact-us

Free energy saving measures

Important message to Aberystwyth householders: Ymlaen Ceredigion are now offering FREE energy saving measures to private tenants and homeowners in the Aberystwyth area as part of our Keep Cosy scheme. Book a home visit today and benefit from a FREE energy monitor, draught-proofing, secondary glazing, radiator backing and energy saving advice. Offer is available for a limited time only, so call today on 01970 633394 to ensure you don’t miss out on this fantastic offer!
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=460693387369150&set=a.460693384035817.1073741829.453557838082705&type=1&theater

Christmas Gifts Appeal/ Apel anrhegion Nadolig

The Care Society are holding a Christmas Gifts Appeal for the children of their clients. If any presents are left over we will the be donating them to other charities we closely work alongside with in Ceredigion.

Many of us have no idea what it feels like to have little or nothing under the tree on Christmas morning but in these difficult economic times, there will be children and teenagers in your community facing a bleak Christmas. By donating a new gift to our Christmas Gifts Appeal you could make a real difference and put a smile on the face of a child or teenager.

Please support by bringing a new, unwrapped present, no later than 3.00pm on Wednesday 18th December at either our Charity Shop in 28 Chalybeate Street, Aberystwyth or our Cardigan office in Greystones, 29 Priory Street, Cardigan. The gifts will then be wrapped and distributed to those in need.

For further information please contact the Charity Shop from Monday to Saturday between 10.00am to 4.00pm on: 01970 639458 OR send a message on social media pages: www.facebook.com/ceredigioncaresociety / www.twitter.com/care_society

Also, if you are able to spare a day in helping out to wrap the Christmas presents at the Charity Shop in Aberystwyth, please contact the Volunteer Coordinator as soon as possible on 01970 639111.

By giving a gift, you can make a real difference to our Christmas Gifts Appeal. Thank you.

Mae’r Gymdeithas Gofal yn cynnal Apêl Anrhegion Nadolig i blant ein cleientiaid. Os bydd unrhyw anrhegion yn cael eu dros ben y byddwn yn eu rhoi i elusennau eraill yng Ngheredigion rydym yn gweithio’n agos gyda nhw.

Mae llawer ohonom heb unrhyw syniad sut mae’n teimlo i gael ychydig neu ddim o dan y goeden ar fore Nadolig, ond yn y cyfnod economaidd anodd, bydd Nadolig llwm yn wynebu plant a phobl ifanc yn eich cymuned. Drwy gyfrannu rhodd newydd i’r Apêl Anrhegion Nadolig Apêl, gallech chi wneud gwahaniaeth go iawn ac yn rhoi gwên ar wyneb plentyn neu berson ifanc.

Cefnogwch drwy ddod anrheg newydd, heb eu lapio, heb fod yn hwyrach na 15:00 ar ddydd Mercher 18 Rhagfyr naill ai ein Siop Elusen yn 28 Chalybeate Street, Aberystwyth neu ein swyddfa Aberteifi yn Greystones, 29 Stryd y Priordy, Aberteifi. Yna bydd y rhoddion yn cael eu lapio a’u dosbarthu i’r rhai mewn angen .

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’r Siop Elusen o ddydd Llun i ddydd Sadwrn rhwng 10:00-16:00 ar: 01970 639458 neu anfonwch neges ar dudalennau cyfryngau cymdeithasol: www.facebook.com / ceredigioncaresociety / www.twitter.com / care_society

Hefyd, os ydych yn gallu sbario diwrnod i helpu i lapio anrhegion Nadolig yn ein Siop Elusen yn Aberystwyth, plis cysylltwch â’n Cydlynydd Gwirfoddolwyr cyn gynted ag y bo modd ar 01970 639111 .

Goleuo’r goeden/ Lighting the tree


Penparcau Forum in Partnership with St Annes Church are holding a ceremony to switch on the lights of Penparcau’s very own Christmas Tree. Come along to the front of St Annes church on Thursday December 12th at 5pm to see the lights switched on by Goronwy Edwards MBE, all welcome!

Mae Fforwm Penparcau mewn partneriaeth gyda Eglwys St Annes yn cynnal seremoni i droi ar y goleuadau Coed Nadolig Penparcau ei hun. Dewch draw i flaen Eglwys St Annes ar ddydd Iau 12 Rhagfyr am 5pm i weld y goleuadau yn cael eu troi ymlaen gan Goronwy Edwards MBE. Croeso i bawb!

Esquel twinning/ Noson Partneriaeth Esquel

Mae Cymdeithas Partneriaeth Pobl Aberystwyth/ Esquel yn estyn gwahoddiad twymgalon i chi i Noson Agored Patagonia. Fe’i chynhelir Nos Fercher, 11eg Rhagfyr, am 7.30pm yn Y Morlan, ac fe ddarperir lluniaeth ysgafn.

Ein gobaith yw codi ymwybyddiaeth o bartner mwyaf newydd Aberystwyth, sef tref Esquel yn Chubut, Patagonia, yn ogystal â’r ffaith fod 150 mlynedd wedi mynd heibio ers i’r gwladychwyr cyntaf lanio ym Mhatagonia. Bydd Dr. Stephen Tooth, Is-Gadeirydd y gymdeithas, a’i gyd-weithiwr, Dr Hywel Griffiths, yn rhoi cyflwyniad cryno am eu prosiect cyfredol yngl?n â’r anawsterau a’r holl faterion a wynebai’r gwladychwyr cyntaf hynny.

The Aberystwyth/ Esquel Peoples in Partnership Association cordially invites you to attend a Patagonia Open Evening. It will take place on Wednesday, 11th December, at 7.30pm in Y Morlan. There will be light refreshments.

We are hoping to raise awareness of Aberystwyth newest partner, the town of Esquel in Chubut, Patagonia, as well as the coming 150th anniversary of the landing of the first Welsh settlers in Patagonia. Dr. Stephen Tooth, our Vice-Chairman, and his colleague Dr Hywel Griffiths will give a short presentation about their current project about the issues confronting those first settlers.

Ffair Nadolig Plaid Cymru/ Plaid Cymru Christmas fair

PLAID CYMRU ABERYSTWYTH & PENPARCAU

Cofiwch am Ffair y Blaid wythnos i ddydd Sadwrn : 7/12/13 yn Neuadd y Buarth 11am – 2pm
* Os oes gennych lyfrau i’w cyfrannu, dewch a nhw i Neuadd y Buarth ar fore’r fair.
* Gwobrau raffl, cacennau, jams, chytni, cardiau ac amrywiol o stondinau eraill.
* Mynediad am ddim – dewch draw am baned o de neu coffi.

Remember that the Plaid Cymru Christmas Fair is on week Saturday : 7/12/13 in Buarth Hall 11am-2pm
* If you have books to contribute, bring them to the Buarth Hall on the morning of the Fair.
* Rafle prizes, cakes, jams, chutney, cards and various other stalls.
* Free entry – come over for a cup of tea or coffee.

Gyda diolch / With thanks

Cangen Aberystwyth