Araith Leanne Wood

Bydd arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood yn ceisio enwebiad ei phlaid am etholaeth y Rhondda yn etholiadau’r Cynulliad yn 2016.

Gwnaeth Ms Wood, gafodd ei geni a’i magu yn y Rhondda ac sy’n dal i fyw yno, ei chyhoeddiad yn ystod araith i nodi blwyddyn ers cael ei dewis i arwain ei phlaid.

Bydd yn awr yn ceisio enwebiad fel ymgeisydd dros y Rhondda gan yr aelodau lleol cyn cwblhau’r broses ddewis yn yr etholaeth yr haf yma.

Yn ystod ei haraith yn Adeilad y Pierhead, dan nawdd Canolfan Llywodraethiant Cymru, fe ddywedodd: “Dechreuais y ddarlith hon trwy eich atgoffa mai fy mhrif flaenoriaeth, ers cael f’ethol yn arweinydd Plaid Cymru, fu’r economi a swyddi. Mae rheswm pam fy mod eisiau gwneud yr economi a swyddi yn ganolbwynt. Dro ar ôl tro, mae pobl mewn cymunedau ledled Cymru wedi cael eu taro’n galed gan un llywodraeth y DG ar ôl y llall. Ond does unman yn debyg i gartre; dyna sy’n ein ffurfio. O gael fy magu lle cefais i, yn y Rhondda, bûm yn dyst uniongyrchol i hyn.

Fe dyfais i lan yn gweld effaith wirioneddol, feunyddiol yr anrhaith economaidd a achoswyd i gymunedau Cymru dro ar ôl tro. I ormod o lawer o’m cyfoedion oedd yn prifio yn y 1980au, nid oedd posibilrwydd swydd yn ddim ond breuddwyd bell. A gallwch weld o hyd yr anobaith a grëir gan ddiweithdra wedi ei hoelio i mewn i’r pren oedd dros ffenestri caeedig siopau wedi cau. Heddiw, mae’n atseinio ac yn chwythu o gwmpas lloriau’r ffatrïoedd gwag a’r pyllau glo segur. Rhaid i ni newid hynny. Mae Plaid Cymru yma i roi gobaith i bobl.

Yr awydd i chwythu anadl gobaith i gymunedau fel fy rhai i a’m dygodd i mewn i wleidyddiaeth i gychwyn, a dyna yw fy sbardun hyd y dydd heddiw. Dyma sy’n gyrru fy awydd i weld llywodraeth Plaid Cymru yn 2016. Dyna’r distryw, y dirywiad yr wyf i’n benderfynol o weld ei wrthdroi, ei drawsnewid yn llwyr. Mae gennym botensial enfawr.

A dyna pam fy mod yn cyhoeddi heddiw wrthych mai fy mwriad yw ceisio cael fy newis i sefyll yn etholiad nesaf y Cynulliad fel ymgeisydd dros etholaeth y Rhondda.

Fe wn i, i bobl y Rhondda, nad dyma’r gorau y gallwn gael. Fe wn i y gall Cymru fod yn llwyddiannus ac yn ffyniannus.

Mae economeg a gwleidyddiaeth yn mynd ynghyd.

Allwn ni ond cael yr economeg yn iawn os cawn y wleidyddiaeth yn iawn.

A dyna pam fy mod yn benderfynol mai llywodraeth Plaid Cymru fydd llywodraeth nesaf Cymru.”

Yr oedd yr araith hefyd yn cynnwys amlinelliad o’r pum maes allweddol a nodwyd gan Gomisiwn Economaidd Plaid Cymru, a sefydlwyd gan Ms Wood, ar gyfer hybu’r economi a chreu swyddi.

Dyma hwy:

‘Cysylltu’r Genedl’ fydd yn canolbwyntio ar wella cludiant cyhoeddus, gyda’r Cynulliad Cenedlaethol yn cymryd rheolaeth lawn o fasnachfraint rheilffyrdd Cymru gyfan, gwella rhwydwaith y ffyrdd, defnyddio ein porthladdoedd a chyflwyno band eang cyflym iawn a mynediad at 4G i bawb.‘Ail-leoleiddio’r lleol’ fydd yn gwella lefelau caffael cyhoeddus Cymreig i gloi ein harian i mewn i Gymru a chreu swyddi, gan helpu i gefnogi busnesau lleol.‘Asiantaeth ynni genedlaethol i Gymru’ fyddai’n defnyddio ein hadnoddau er lles y bobl yma, gan fuddsoddi mewn ymchwil a datblygu prosiectau newydd.System ariannol Gymreig fydd yn cynnwys creu Banc Cymru mewn dwylo cyhoeddus i fuddsoddi mewn busnesau bach.Ail-gydbwyso Prydain fydd yn cynnwys datganoli’r system lles a chynyddu cyfran Cymru o gyllidebau caffael y DG i wrthweithio’r anghydbwysedd hanesyddol rhwng cenhedloedd Prydain.

Dywedodd Ms Wood: “Pan gefais i f’ethol yn arweinydd fy mhlaid fe wnes hi’n glir fy mod eisiau fy marnu ar un pwnc ac un pwnc yn unig – yr economi. Yr economi a chreu swyddi fydd fy nghanolbwynt, ac felly y bydd hi wrth i ni anelu at Etholiadau’r Cynulliad nesaf yn 2016 ac fel y byddaf i, a’m plaid, yn datblygu’r rhaglen y byddwn yn ei rhoi ar waith fel llywodraeth nesaf Cymru.

Mae pobl Cymru yn haeddu dim llai na llywodraeth fydd yn gwneud popeth fedr i alluogi ein cenedl i fod mor llwyddiannus a ffyniannus ag y gwn y gall fod.

Ychwanegodd: “Mae Plaid Cymru yn anghytuno’n sylfaenol gyda’r camau a gymerir gan Lywodraeth y DG. Ymhell o wella pethau, mae polisïau Llywodraeth y DG yn gwneud problemau economi Cymru yn waeth.

Mae Cynllun A sy’n creu llymder yn drychinebus i Gymru. Wnaeth pobl Cymru ddim pleidleisio drosto. Mae’r rhan fwyaf o bobl yma yn cefnogi pleidiau sy’n ei wrthod, neu o leiaf yn dweud eu bod ….Ond dyw gwrthod llymder ddim yn ddigon. Rhaid i ni hefyd wrthod y wireb nad oes dewis arall.

I Gymru, rhaid cael dewis arall, ac y mae Plaid Cymru yn llunio rhaglen fydd yn cynnig y dewis arall hwnnw.”

http://www.plaidcymru.org/newyddion/2013/03/15/arweinydd-plaid-cymru-leanne-wood-yn-cyhoeddi-ei-chynlluniau-i-sefyll-am-sedd-etholaeth/?force=2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *