Taflen Lorrae Jones-Southgate

I’r rhai ohonoch sydd heb dderbyn newyddlen Lol – dyma’r cynnwys y tro yma: –

Rwyf eisiau rhoi gwybodaeth i chi ar nifer o ddatblygiadau o gwmpas Penparcau. Mae llawer o welliannau yn digwydd, sy’n adlewyrchu teimlad cryf o gymuned.

Mae llawer o waith wedi bod yn digwydd o ran tai, gyda chydweithio rhwng tenantiaid ac adran dai’r Cyngor. Rwyf hefyd wedi bod yn gweithio’n agos gyda’r asiantaethau tai- Steve Jones y prif weithredwr a’i dim yn Tai Ceredigion, Tai Cantref a Mid Wales Housing- ar nifer o faterion i geisio gwella amgylchiadau tenantiaid. Ry’n ni wedi bod yn rhoi gwybodaeth i denantiaid, mynd a materion at “Care & Repair” er mwyn sicrhau fod pobl tai oedrannus yn cael eu haddasu er mwyn gwella diogelwch, a delio gydag amrywiol sefyllfaoedd sy’n codi. Rwy’n delio’n feunyddiol, gyda chymorth staff Ceredigion a rhwydwaith gymorth yr asiantaethau tai, gydad anghenion cymhleth a phryderon nifer o denantiaid, ac yn ceisio rhoi cymorth i denantiaid sy’n cael eu heffeithio gan y toriadau i fudd-daliadau a’r dreth stafell wely.

Roeddwn wrth fy modd i weld y gwelliannau mawr i’r cae chwarae yng Nghae Job sy’n hwb i’r gymuned i gyd, gan ganiatau plant i fwynhau amser chwarae yn ddiogel ac yn dod a phobl at ei gilydd. Mae trigolion Rhydybont hefyd wrth eu bod gyda’r railings sydd wedi eu gosod drwy’r staf sydd wedi gwella’r ardal. Am y tro cyntaf, mae arwyddion mewn lle ar gyfer Lon Piercefield, ac mae gwaith yn parhau i adfer yr arwydd Southgate. Rhy’n parhau i weithio gyda Llywodraeth Cymru a’r Asiantaeth Priffyrdd i geisio cael croesfan ddiogel o’r ffordd ger St Annes a’r Neuadd Goffa.

Mae fy ngwaith yn parhau gyda’r timau plismona bro, wedi eu lleoli yn eu swyddfa yn yr Orsaf Heddlu Gymunedol yn y Neuadd Goffa. Buais yn gweithio’n enwedig efo’r Heddweision Cynorthwyo ar fater baw cwn; rwy’n falch o ddweud fod gan yr Heddweision bellach yr hawl i ddirwyo pobl sy’n caniatau i’w cwn i faeddu. Bu hefyd pryderon am bob yn gwerthu o ddrws i ddrws ym Mae Carafanau Midfield sydd wedi cael eu datrys. Os oes gan unrhywun amheuon ynglyn a phobl sydd yn galw heb wahoddiad, mae croeso i chi gysylltu gyda mi neu cynghorwyr eraill y ward neu swyddogion yr heddlu.

Gwnaethpwyd llawer o waith i dacluso ac addurno’r gymuned o gwmpas Penparcau. Ry’n ni wedi cael llawer o gefnogaeth gan adran Briffyrdd y Cyngor Sir, ac hefyd yr uned Parciau a Gerddi. Ry’n ni’n gweld y peiriannau sgubo stryd yn aml, sy’n sicrhau gwell glendid, ac yn fwyaf pwysig mae’r prosiect Blodau Penparcau wedi cychwyn, gyda blodau yn cael eu gosod mewn nifer o leoliadau yn y pentref. Rwy’n credu fod hyn yn gwella golwg Penparcau; maent yn adlewyrchu cymuned falch.

Dros y misoedd nesaf, rwy’n gobeithio hybu cynllun o gydweithio rhwng ysgolion a’r heddlu i wella’r twnel ger y maes chwarae, gyda gwell goleuadau a phaentio lluniau ar y waliau fydd yn gwella edrychiad y lle. Mae’n bleser mawr gen i ddweud fod contract wedi ei arwyddo i gael toiledau cyhoeddus newydd sydd ar agor yn y Clwb Bocsio ger y parc. Rwy’n siwr fod hyn yn gyfleuster gwerthfawr iawn yng nghanol Penparcau, a diolch mawr i Gareth Dowse a phawb yn y Clwb Bocsio am helpu gwneud hyn yn bosib, ac i swyddogion y cyngor sydd wedi rhoi cefnogaeth hael i’r fenter o ail-agor cyfleusteray toiled yn yr ardal.

Felly, mae’n amser prysur! Er yn siales, mae’r 18 mis diwethaf wedi bod yn amser i’w fwynhau hefyd, wrth weithio gyda phreswylwyr a gyda grwpiau sy’n rhoi o’u hamser yn hael yn y gymuned hyfryd hon. Mae croeso i chi gysylltu gyda mi neu fu nghyd-gynghorwyr os oes gennych broblemau neu phryderon y gallwn ni helpu gyda hwy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *